Algemene voorwaarden

Algemenenvoorwaarden van Bloemsierkunst Pure Passie ;

Vestiging en bezoekersadres;
Nieuwstraat 68
5521 CD Eersel
Telefoonnummer: 0497-515138
e-mailadres: contact@purepassie-bloemsierkunst.nl
Bereikbaarheid:
Maandag 9:00 t/m 18:00 u
Dinsdag gesloten per e-mail bereikbaar
Woensdag 9:00 t/m 18:00 u
Donderdag: 9:00 t/m 18:00 u
Vrijdag 9:00 t/m 18:00 u
Zaterdag 9:00 t/m 17:00 u
Zondag gesloten per e-mail bereikbaar

 

Artikel 1 –Definities

In deze voorwaarde wordt verstaan onder:

1.       Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten al dan niet op afstand aan kopers  aanbiedt, in dit geval mevrouw S.J.H. Seerden, h.o.d.n. Bloemsierkunst Pure Passie, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 50645005;

2.       Consumentkoper: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst (op Afstand) aangaat met de ondernemer;

3.       Professionele koper: de koper die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst (op Afstand) aangaat met de Ondernemer;

4.       Koper: Consumentkoper en Professionele koper

5.       Overeenkomst op Afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;

6.       Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

7.       Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consumentkoper gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;

8.       Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consumentkoper om binnen de Bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9.       Dag: kalenderdag;

10.   Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

11.   Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de (Consument)koper in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2 –Toepasselijkheid

1.       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen Overeenkomst (op Afstand) tussen Ondernemer en Consumentkoper of tussen Ondernemer en Professionele koper.

2.       Voordat de Overeenkomst (op Afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Professionele koper en/of Consumentkoper beschikbaar gesteld.

 

Artikel 3 – Het aanbod

1.       Tenzij anders is aangegeven, is een aanbod geldig gedurende 14 dagen.

2.       Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.  Bij het aanbod vertoonde afbeeldingen dienen louter als illustratie; het geleverde product kan in enige mate afwijken van de getoonde afbeeldingen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.

 

Artikel 4 – de Overeenkomst

1.       De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod van de Ondernemer. Voor de Overeenkomst op Afstand die via een Techniek voor Communicatie op Afstand tot stand komt, geldt dat de Overeenkomst op. Afstand eerst tot stand komt na bevestiging door de Ondernemer aan de Koper van de goede ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

2.       Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Ondernemer is bevestigd, kan de Koper de Overeenkomst ontbinden.

 

Artikel 5 – Herroepingsrecht

1.       Bij de aankoop van producten – bloemen boeketten, bloemarrangementen en andere producten van biologische aard uitgezonderd – door middel van een Overeenkomst\nop Afstand heeft de Consumentkoper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen na de ontvangst van het product door de Consumentkoper of een vooraf door de Consumentkoper aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. De Consumentkoper\nis verplicht om tijdens de Bedenktijd met voldoende zorg om te gaan met het product en de verpakking waarin het geleverd werd. De Consumentkoper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Bij gebruikmaking van zijn herroepingsrecht zal de Consumentkoper het product aan Ondernemer retourneren met daarbij alle geleverde toebehoren, in de originele staat en – indien redelijkerwijs mogelijk – verpakking. Consumentkoper is verplicht om daarbij door Ondernemer gegeven instructies op te volgen.

2.       Indien de Consumentkoper gebruik maak van zijn herroepingsrecht komen de kosten van het terugzenden van de zaak voor rekening van de Consumentkoper. Ondernemer zal de koopsom, mits door Consumentkoper reeds voldaan, binnen 30 dagen na ontvangst van de onbeschadigde producten aan Consumentkoper retourneren.

3.       Het\ gestelde in lid 1 en lid 2 van dit artikel geldt niet voor producten die in opdracht van Consumentkoper conform diens specificaties zijn vervaardigd.

4.       Bij de levering van diensten heeft de Consumentkoper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het tot stand komen van de Overeenkomst. Gebruik makend van zijn herroepingsrecht zal de Consumentkoper zich steeds richten naar de door de Ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5.       Indien de Consumentkoper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 

Artikel 6 – De prijs

1.       Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2.       De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 7 – Conformiteit en garantie

1.       De Ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor anderen dan normaal gebruik.

 

Artikel 8 – Levering en uitvoering

1.       De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.       Indien de Koper de producten niet in de winkel van Ondernemer afhaalt of laat afhalen, geldt als plaats van levering het adres dat de Koper aan Ondernemer bekend heeft gemaakt bij het plaatsen van de bestelling.  Bij bezorging van producten door Ondernemer berust het risico van beschadiging en/of vermissing van producten bij de Ondernemer tot het moment van aflevering bij de Koper, tenzij anders is overeengekomen.

3.       Opgegeven levertijden zijn steeds slechts richttijden. Deze vormen geen fatale termijn. Bij overschrijding van de opgegeven levertermijn kan Ondernemer niet dan na daartoe strekkende ingebrekestelling, waarbij Ondernemer tenminste 8 dagen krijgt om alsnog na te komen,  in verzuim geraken.  

4.       Indien levering niet mogelijk is binnen 30 dagen na bestelling, is Koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij bij de bestelling een langere levertijd dan 30 dagen is opgegeven. Reeds betaalde koopsommen zullen alsdan door Ondernemer worden geretourneerd. Ondernemer is in geen geval schadevergoeding verschuldigd\naan Koper in verband met overschrijding van de opgegeven levertijd.

5.       Bij gebleken onmogelijkheid van levering van een krachtens een Overeenkomst op Afstand door de Consumentkoper besteld product, zal de Ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.

6.       Annulering van de bestelling is mogelijk, mits uiterlijk 24 uur vóór het beoogde moment van levering. Annulering geschiedt telefonisch gedurende de openingstijden van de winkel van Ondernemer. Geen restitutie van de aankoopsom vindt plaats bij annulering later dan 24 uur voor het beoogde leveringsmoment.

 

Artikel 9 –Betaling

1.       Tenzij anders overeengekomen, levert Ondernemer slechts tegen contante betaling. Indien geleverde producten door Ondernemer per factuur aan de Koper in rekening worden gebracht, geldt een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij anders aangegeven door Ondernemer.

2.       De Koper is door het enkele verstrijken van de in lid 1 genoemde betalingstermijn in verzuim. Een ingebrekestelling is daartoe niet vereist. De Professionele Koper is vanaf het moment dat hij in verzuim geraakt de wettelijke handelsrente verschuldigd. Bovendien is de Professionele koper alsdan een vergoeding\ verschuldigd voor de buitengerechtelijke kosten. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten is gelijk aan 25 % van het factuurbedrag met een minimum van € 75,00. Voor de Consumentkoper gelden de bedragen conform het Besluit Vergoeding Buitengerechtelijke Incassokosten en heeft bovendien te gelden dat de Consumentkoper de vergoeding eerst verschuldigd is na een na het verstrijken van de betalingstermijn ontvangen ingebrekstelling, waarbij aan Consumentkoper nog eens 8 dagen worden gegund voor de betaling van de factuur, onder mededeling van de vergoeding die Consumentkoper verschuldigd wordt bij het uitblijven van de betaling binnen die termijn.

 

Artikel 10 –Klachtenregeling

1.       Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 3 dagen nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer. 2 dagen bij bloemen, boeketten en arrangementen. 8 dagen bij de rest,

2.       Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1.       Behalve in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid, is Ondernemer jegens Koper niet aansprakelijk voor schade. Indien niettemin sprake is van aansprakelijkheid van Ondernemer, is de aansprakelijkheid van Ondernemer beperkt tot de aan de Koper in rekening gebrachte verkoopwaarde bij de laatst met Koper gesloten Overeenkomst, voorzover deze door Koper aan Ondernemer is voldaan.

2.       In geen enkel geval is Ondernemer jegens Koper aansprakelijk voor indirecte schade, zoals daar mogelijk is gevolgschade, stagnatieschade, vervolgschade, misgelopen voordeel, etc.

 

Artikel 11 –Geschillen

1.       Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


2.       In geval van geschillen in de rechtbank van het arrondissement Oost-Brabant bij uitsluiting bevoegd.