Algemene voorwaarden

Algemene\nvoorwaarden van Bloemsierkunst Pure Passie ;

Vestiging en bezoekersadres;
Nieuwstraat 68
5521 CD Eersel
Telefoonnummer: 0497-515138
e-mailadres: contact@purepassie-bloemsierkunst.nl
Bereikbaarheid:
Maandag 9:00 t/m 18:00 u
Dinsdag gesloten per e-mail bereikbaar
Woensdag 9:00 t/m 18:00 u
Donderdag: 9:00 t/m 18:00 u
Vrijdag 9:00 t/m 18:00 u
Zaterdag 9:00 t/m 17:00 u
Zondag gesloten per e-mail bereikbaar

 

Artikel 1 –\nDefinities

In deze voorwaarde wordt verstaan onder:

1.       Ondernemer: de natuurlijke of\nrechtspersoon die producten en/of diensten al dan niet op afstand aan kopers  aanbiedt, in dit geval mevrouw S.J.H.\nSeerden, h.o.d.n. Bloemsierkunst Pure Passie, ingeschreven in het\nhandelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 50645005;

2.       Consumentkoper: de natuurlijke persoon\ndie niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst (op\nAfstand) aangaat met de ondernemer;

3.       Professionele koper: de koper die\nhandelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst (op\nAfstand) aangaat met de Ondernemer;

4.       Koper: Consumentkoper en Professionele\nkoper

5.       Overeenkomst op Afstand: een\novereenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd\nsysteem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het\nsluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken\nvoor communicatie op afstand;

6.       Techniek voor communicatie op afstand:\nmiddel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder\ndat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

7.       Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consumentkoper\ngebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;

8.       Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor\nde Consumentkoper om binnen de Bedenktijd af te zien van de overeenkomst op\nafstand;

9.       Dag: kalenderdag;

10.   Duurtransactie: een overeenkomst op\nafstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de\nleverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

11.   Duurzame gegevensdrager: elk middel dat\nde (Consument)koperin staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is\ngericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde\nreproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2 –\nToepasselijkheid

1.       Deze\nalgemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op\nelke tot stand gekomen Overeenkomst (op Afstand) tussen Ondernemer en Consumentkoper\nof tussen Ondernemer en Professionele koper.

2.       Voordat\nde Overeenkomst (op Afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene\nvoorwaarden aan de Professionele koper en/of Consumentkoper beschikbaar\ngesteld.

 

Artikel 3 – Het\naanbod

1.       Tenzij\nanders is aangegeven, is een aanbod geldig gedurende 14 dagen.

2.       Het\naanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de\naangeboden producten en/of diensten.  Bij\nhet aanbod vertoonde afbeeldingen dienen louter als illustratie; het geleverde\nproduct kan in enige mate afwijken van de getoonde afbeeldingen. Kennelijke\nvergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.

 

Artikel 4 – de Overeenkomst\n

1.       De\nOvereenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het\naanbod van de Ondernemer. Voor de Overeenkomst op Afstand die via een Techniek\nvoor Communicatie op Afstand tot stand komt, geldt dat de Overeenkomst op\nAfstand eerst tot stand komt na bevestiging door de Ondernemer aan de Koper van\nde goede ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

2.       Indien\nde Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer\nonverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het\naanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Ondernemer is\nbevestigd, kan de Koper de Overeenkomst ontbinden.

 

Artikel 5 – Herroepingsrecht\n

1.       Bij\nde aankoop van producten – bloemen boeketten, bloemarrangementen en andere\nproducten van biologische aard uitgezonderd – door middel van een Overeenkomst\nop Afstand heeft de Consumentkoper de mogelijkheid de overeenkomst zonder\nopgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen na de ontvangst van\nhet product door de Consumentkoper of een vooraf door de Consumentkoper\naangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. De Consumentkoper\nis verplicht om tijdens de Bedenktijd met voldoende zorg om te gaan met het\nproduct en de verpakking waarin het geleverd werd. De Consumentkoper zal het\nproduct slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om\nte kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Bij gebruikmaking\nvan zijn herroepingsrecht zal de Consumentkoper het product aan Ondernemer\nretourneren met daarbij alle geleverde toebehoren, in de originele staat en –\nindien redelijkerwijs mogelijk – verpakking. Consumentkoper is verplicht om\ndaarbij door Ondernemer gegeven instructies op te volgen.

2.       Indien\nde Consumentkoper gebruik maak van zijn herroepingsrecht komen de kosten van\nhet terugzenden van de zaak voor rekening van de Consumentkoper. Ondernemer zal\nde koopsom, mits door Consumentkoper reeds voldaan, binnen 30 dagen na\nontvangst van de onbeschadigde producten aan Consumentkoper retourneren.

3.       Het\ngestelde in lid 1 en lid 2 van dit artikel geldt niet voor producten die in\nopdracht van Consumentkoper conform diens specificaties zijn vervaardigd.

4.       Bij\nde levering van diensten heeft de Consumentkoper de mogelijkheid de overeenkomst\nzonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag\nvan het tot stand komen van de Overeenkomst. Gebruik makend van zijn\nherroepingsrecht zal de Consumentkoper zich steeds richten naar de door de\nOndernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte\nredelijke en duidelijke instructies.

5.       Indien\nde Consumentkoper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van\nterugzending voor zijn rekening.

 

Artikel 6 – De\nprijs

1.       Gedurende\nde in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden\nproducten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg\nvan veranderingen in btw-tarieven.

2.       De\nin het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw,\ntenzij anders aangegeven.

 

Artikel 7 –\nConformiteit en garantie

1.       De\nOndernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst,\nde in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van\ndeugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van\nde overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.\nIndien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product\ngeschikt is voor anderen dan normaal gebruik.

 

Artikel 8 – Levering\nen uitvoering

1.       De\nOndernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in\nontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de\nbeoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.       Indien\nde Koper de producten niet in de winkel van Ondernemer afhaalt of laat afhalen,\ngeldt als plaats van levering het adres dat de Koper aan Ondernemer bekend\nheeft gemaakt bij het plaatsen van de bestelling.  Bij bezorging van producten door Ondernemer\nberust het risico van beschadiging en/of vermissing van producten bij de\nOndernemer tot het moment van aflevering bij de Koper, tenzij anders is\novereengekomen.

3.       Opgegeven\nlevertijden zijn steeds slechts richttijden. Deze vormen geen fatale termijn.\nBij overschrijding van de opgegeven levertermijn kan Ondernemer niet dan na\ndaartoe strekkende ingebrekestelling, waarbij Ondernemer tenminste 8 dagen\nkrijgt om alsnog na te komen,  in verzuim\ngeraken.  

4.       Indien\nlevering niet mogelijk is binnen 30 dagen na bestelling, is Koper bevoegd de\novereenkomst te ontbinden, tenzij bij de bestelling een langere levertijd dan\n30 dagen is opgegeven. Reeds betaalde koopsommen zullen alsdan door Ondernemer\nworden geretourneerd. Ondernemer is in geen geval schadevergoeding verschuldigd\naan Koper in verband met overschrijding van de opgegeven levertijd.

5.       Bij\ngebleken onmogelijkheid van levering van een krachtens een Overeenkomst op\nAfstand door de Consumentkoper besteld product, zal de Ondernemer zich\ninspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de\nbezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een\nvervangend artikel wordt geleverd.

6.       Annulering\nvan de bestelling is mogelijk, mits uiterlijk 24 uur vóór het beoogde moment\nvan levering. Annulering geschiedt telefonisch gedurende de openingstijden van\nde winkel van Ondernemer. Geen restitutie van de aankoopsom vindt plaats bij annulering\nlater dan 24 uur voor het beoogde leveringsmoment.

 

Artikel 9 –\nBetaling

1.       Tenzij\nanders overeengekomen, levert Ondernemer slechts tegen contante betaling.\nIndien geleverde producten door Ondernemer per factuur aan de Koper in rekening\nworden gebracht, geldt een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij anders\naangegeven door Ondernemer.

2.       De\nKoper is door het enkele verstrijken van de in lid 1 genoemde betalingstermijn\nin verzuim. Een ingebrekestelling is daartoe niet vereist. De Professionele\nKoper is vanaf het moment dat hij in verzuim geraakt de wettelijke handelsrente\nverschuldigd. Bovendien is de Professionele koper alsdan een vergoeding\nverschuldigd voor de buitengerechtelijke kosten. De vergoeding voor\nbuitengerechtelijke kosten is gelijk aan 25 % van het factuurbedrag met een\nminimum van € 75,00. Voor de Consumentkoper gelden de bedragen conform het Besluit\nVergoeding Buitengerechtelijke Incassokosten en heeft bovendien te gelden dat\nde Consumentkoper de vergoeding eerst verschuldigd is na een na het verstrijken\nvan de betalingstermijn ontvangen ingebrekstelling, waarbij aan Consumentkoper\nnog eens 8 dagen worden gegund voor de betaling van de factuur, onder\nmededeling van de vergoeding die Consumentkoper verschuldigd wordt bij het\nuitblijven van de betaling binnen die termijn.

 

Artikel 10 –\nKlachtenregeling

1.       Klachten\nover de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 3 dagen nadat de Consument\nde gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden\ningediend bij de Ondernemer. 2 dagen bij bloemen, boeketten en arrangementen. 8\ndagen bij de rest,

2.       Bij\nde Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen\ngerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een\nvoorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de\ntermijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie\nwanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1.       Behalve\nin het geval van opzet of bewuste roekeloosheid, is Ondernemer jegens Koper\nniet aansprakelijk voor schade. Indien niettemin sprake is van\naansprakelijkheid van Ondernemer, is de aansprakelijkheid van Ondernemer\nbeperkt tot de aan de Koper in rekening gebrachte verkoopwaarde bij de laatst\nmet Koper gesloten Overeenkomst, voorzover deze door Koper aan Ondernemer is\nvoldaan.

2.       In\ngeen enkel geval is Ondernemer jegens Koper aansprakelijk voor indirecte\nschade, zoals daar mogelijk is gevolgschade, stagnatieschade, vervolgschade,\nmisgelopen voordeel, etc.

 

Artikel 11 –\nGeschillen

1.       Op\nalle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. Toepasselijkheid\nvan het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

2.       In\ngeval van geschillen in de rechtbank van het arrondissement Oost-Brabant bij\nuitsluiting bevoegd.